Khách hàng tây đánh mộc nhân. Anh ấy là dân Vĩnh xuân bên Liên Xô các bác ạ