Vòng Mây Vĩnh Xuân Ø = 2,5cm

Nguyên Liêu: Cây Song Mật

Ø cây song: Ø =2,5cm

Loại Nhỏ

Đường Kính Vòng Trong: D=25cm

Đường Kính Vòng Ngoài: D=30cm

Giá: 150.000VNĐ

Loại To

Đường Kính Vòng Trong: D=30cm

Đường Kính Vòng Ngoài: D=35cm

Giá: 150.000VNĐ